Chair/Vice-Chair

Qijun Zhang
Qijun Zhang
Chair
X
ContactProfile
Roni Khazaka
Roni Khazaka
Vice-Chair
X
ContactProfile

Members

Peter Aaen
Peter Aaen
X
ContactProfile
John Atherton
John Atherton
X
ContactProfile
John W. Bandler
John W. Bandler
X
ContactProfile
Francesco Ferranti
Francesco Ferranti
X
ContactProfile
Slawomir Koziel
Michal Mrozowski
Michal Mrozowski
X
ContactProfile
Mauro Mongiardo
Mauro Mongiardo
Profile
Michel S. Nakhla
Michel S. Nakhla
X
ContactProfile
Natalia K. Nikolova
Natalia K. Nikolova
X
ContactProfile
Michal Odyniec
Marco Pirola
Marco Pirola
X
ContactProfile
James C. Rautio
James C. Rautio
X
ContactProfile
Jose Rayas-Sanchez
Jose Rayas-Sanchez
X
ContactProfile
David Root
David Root
X
ContactProfile
Matthias Rudolph
Matthias Rudolph
X
ContactProfile
Christopher Snowden
Christopher Snowden
X
ContactProfile
Madhavan Swaminathan
Madhavan Swaminathan
X
ContactProfile
Andreas Weisshaar
Andreas Weisshaar
X
ContactProfile
John Wood
John Wood
X
ContactProfile